LÆSEGRUPPER MODVIRKER ENSOMHED BLANDT ÆLDRE I AARHUS KOMMUNE

2018-

I samarbejde med Aarhus Kommune opretter Læseforeningen i 2018 læsegrupper for ældre i Aarhus med henblik på at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Indsatsen er gjort mulig gennem § 18 midler, bevilliget af Strategi og Udvikling, Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune efter indstilling fra frivilligrådet. I projektperioden iværksættes fire læsegrupper på henholdsvis et plejecenter, en rehabiliteringshøjskole, et lokalcenter og et aktivitetscenter. Læsegrupperne skal løbe over et år.

Siden 2013 har Læseforeningen arbejdet målrettet med at styrke den kommunale velfærdsindsats, særligt på ældreområdet, og med det formål at mindske og forebygge ensomhed og social isolation. Derfor ser vi frem til, at vi nu også i Aarhus kan danne stærke, læsende fællesskaber. Læsegrupperne varetages af frivillige læseguider uddannet ved Læseforeningen i metoden Guidet fælleslæsning. I projektet rekrutteres 8 frivillige læseguider, der uddannes i metoden. Sideløbende hermed etablerer læseguidekoordinatoren i foråret 2018 de fire læsegrupper med ugentlige læsninger faciliteret af læseguider.

 

Seminar for frivillig foreninger

I projektperiodens afslutning afholdes et seminar for alle frivilligforeninger i Aarhus med fokus på organiseringen og forankringen af det frivillige sociale arbejde. Her vil vi præsentere projektet som en case for, hvordan man kan organisere og forankre det frivillige arbejde med socialt udsatte grupper i samarbejde med Aarhus Kommune.

Læseforeningen ønsker med projektet at bidrage til styrkelsen af den kommunale velfærd på ældreområdet, ligesom vi også vil bidrage til en generel værdiskabelse for forankringen af det frivillige sociale arbejde i Aarhus. Konkret bidrager projektet til etablering af et lokalt Aarhus forankret frivilligprogram i Læseforeningen, hvilket vil muliggøre, at vi fremover kan bidrage til styrkelsen af den kommunale velfærd. Med Aarhus som frivillighovedstad i 2018 arbejder vi for at projektet også er med til at sætte ekstra fokus på forankringen af det frivillige sociale arbejde i kommunen.  

 

Vi læser i fællesskab

Ensomhed og social isolation er et udbredt fænomen blandt ældre borgere, og mange savner samvær med andre og at mødes i meningsfulde fællesskaber.

Vi har gode erfaringer med, at læsegrupperne kan fungere som et trygt socialt rum, hvor deltagerne kan mødes omkring litteraturen, og hvor de kan genvinde en følelse af øget motivation, handlekraft og livsglæde. Når man læser sammen i grupperne, bringes litteraturen i spil som medie for et socialt fællesskab. I læsegruppen præsenteres deltagerne for den udvalgte tekst ved læseguidens oplæsning i læsegruppen. Teksten danner udgangspunkt for en efterfølgende samtale i læsegruppen, hvor teksten sættes i relation til det levede liv; tanker, følelser og erfaringer. Formålet er altså ikke en teoretisk eller analytisk læsning men derimod en oplevelsesorienteret læsning.

 

Vi bringer litteraturen hen, hvor de ældre er.

Helt konkret udmønter projektet sig i en række ugentlige læsegrupper på fire udvalgte pleje-, aktivitets-, rehabiliterings- og lokalcentre i Aarhus. Her kommer Læseforeningens frivillige læseguider ugentligt og faciliterer læsegrupperne for deltagerne. På den måde lykkes det at bringe litteraturen hen, hvor de ældre er og invitere alle, der har lyst, ind i et meningsfuldt fællesskab.

I hele projektperioden understøtter Læseforeningen de frivillige læseguider løbende og kvalitetssikrer indsatsen vha. løbende sparring, ERFA-møder og supervision, hvor de frivillige mødes med henblik på erfaringsudveksling og løbende kvalificering i rollen som læseguide. Den socialfaglige implementering, koordinering og organisering, varetages af læseguidekoordinatoren.

logo-hvid baggrund.png
Aarhus Kommune logo.png