Ny rapport fra Tid til Læsning

Læseforeningens midtvejsrapport fra projektet Tid til Læsning er netop udkommet. Her beskrives nye samarbejdsflader mellem kultur- og sundhedssektoren som er skabt igennem projektet.

Rapporten har også afdækket de første læsegruppedeltageres oplevelser af tilbuddet. De fortalte, at de især har nydt at høre andres oplevelser af de læste tekster, at læsegruppen var et unikt, trygt rum, og at gruppen har tilført inspiration og mening til deres liv.

 

En tryg og meningsfuld aktivitet

Rapporten konkluderer bl.a., at læsegruppen udgør en meningsfuld aktivitet for deltagerne i en hverdag præget af manglende overskud. Deltagelsen i læsegruppen har for nogle vækket inspiration til at opsøge andre aktiviteter eller opsøge og lægge mærke til skønlitteratur i andre sammenhænge. For alle deltagere i undersøgelsen har det været en begivenhed, de så frem til i hverdagen.

Der opstod meget hurtigt en tryg stemning i det sociale rum, som læsegruppen udgjorde, og i dette trygge rum opstod en indskudt intimitet, idet man kunne dele store eller svære spørgsmål, uden det blev privat.

Der er mange forskellige kollektive oplevelser af de samme tekster, og her spiller deltagernes erfaringer og læseguidens facilitering den vigtigste rolle. Deltagelsen i det trygge rum og i den æstetiske oplevelse af teksten er elementer, som er med til at gøre læsegruppen til en meningsfuld aktivitet.

 

Projektet Tid til Læsning

Projektet Tid til Læsning startede i 2016 og er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler. Kernen i projektet er oprettelse og udbredelse af læsegrupper som en æstetisk intervention for psykisk sårbare borgere i Region Midtjylland. Projektet modsvarer et behov for at skabe nye løsninger både for den enkelte og for samfundet, da psykisk mistrivsel udgør en stor belastning for alle parter.

Mere konkret er projektet et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande og Viborg kommuners biblioteker og sundhedsforvaltninger. Sundhedsforvaltningen har ansvar for en sundhedsfaglig visitering af borgere, som hører under målgruppen ’psykisk sårbare’, og de nævnte kommuners biblioteker leverer rammerne for læsegrupperne og bibliotekarer som læseguider.

Læseforeningen står for kvalitetssikring af tilbuddet gennem uddannelse og supervision af læseguider. Interacting Minds Center v. Aarhus Universitet står for forskning i interventionens effekt. Endelig står Region Midtjylland for den strategiske satsning. Det er planen, at projektet skal opskaleres til de øvrige kommuner i regionen og forankres i et bæredygtig og frivilligbaseret program for læsegrupper drevet af Læseforeningen.

Den forskningsmæssige dimension monitorerer og dokumenterer indsatsen. Forskningssiden består af etnografiske interviews med læseguiderne og kvantitative spørgeskemaundersøgelser af deltagerne og en kontrolgruppe, som måler respondenternes udvikling på en række psykometriske parametre.

Efter en pilotlæsegruppe i efteråret 2016 begyndte det første hold læsegrupper i foråret 2017. Der skal være læsegrupper i efteråret 2017 og foråret 2018. I efteråret 2017 påbegyndes etableringen af de første åbne frivilligt drevne grupper.

Læs rapporten her

 

 

Læseforeningen bidrager med panel til Re-Value Konference i november

Vi er stolte af at fortælle, at Læseforeningen deltager med et panel til konferencen Re-Value: Rethinking the value of arts and culture, som afholdes 8.-11. november i Aarhus. Re-Value er en del af RethinkIMPACTS 2017 - et samarbejde mellem Aarhus 2017 og Aarhus Universitet

Læseforeningens daglige leder Mette Steenberg vil sammen med forskere fra litteraturvidenskab og medicin samt praktikere fra Region Midt og medicin diskutere, hvordan professionalisme og bæredygtighed sikres i æstetiske interventioner. Diskussionen tager udgangspunkt i guidet fælleslæsning som et eksempel på en æstetisk intervention.

 

De næste skridt i etableringen af feltet Kultur og Sundhed

På baggrund af at der nu i nogle år er blevet søsat kultur- og sundhedsprojekter rundt om i Danmark, vil panelet undersøge de næste skridt i etableringen af praksisfeltet Kultur og Sundhed, og de spørgsmål der nu melder sig:

  • Hvordan sikres bære­dygtigheden i initiativer, som er opstået hos kulturaktører?
  • Hvordan sikres den æstetiske kvalitet i initiativer, som er opstået hos offentlige sundhedsaktører?
  • Kan uddannelsesinstitutionerne have en rolle i produktionen af en faggruppe, som kan mestre og sikre samarbejdet mellem kultur- og sundhedssektoren?
  • Og frem for alt: Hvilke værdisæt er på spil, når guidet fælleslæsning på den ene side giver æstetiske oplevelser, og på den anden side anvendes til fremme af sundhed?

Vi er sikre på, at det bliver en højaktuel og spændende debat!

 

Re-Value: Hvordan evaluerer man effekten af kunst og kultur?

Re-Value afholdes i forbindelse med at Aarhus, og faktisk hele Region Midt, er europæisk kulturhovedstad i 2017. Det er en tradition, at kulturhoved­stædernes universiteter varetager evalueringer af kulturhovedstadsårene. Aarhus Universitet arbejder derfor med en forskningsbaseret og uafhængig evaluering af effekten af, hvad der i århusianske folkemunde efterhånden blot kaldes ’20-17’.

Re-Value fokuserer på metoder til at evaluere og analysere effekten af kultur. Konferencens hovedspørgsmål lyder "How can we understand and talk about the value of arts and culture?"

Læs mere her

Konferencen er åben, men sigter mod at samle forskere og praktikere. Tilmelding kan ske her.

ReValue.png

Kom til temamøde om guidet fælleslæsning og mental sundhed i Aarhus

Læseforeningen afholder i dette efterår de første af en række åbne temamøder. Her inviterer vi indenfor til en eftermiddag om foreningens arbejde og perspektiver. Temamøderne er for alle interesserede – hvad enten du allerede har en tilknytning til Læseforeningen eller blot er nysgerrig på, hvad guidet fælleslæsning er for noget og hvordan vi anvender metoden til at skabe flere og flere stærke, læsende fællesskaber.

Temamødet indledes altid med et oplæg, hvorefter der vil være tid til både spørgsmål og til at tale med hinanden over et glas.

 

Hvad handler det om?

På det første temamøde vil Læseforeningens formand Mette Steenberg holde et oplæg om relationen mellem guidet fælleslæsning og mental sundhed. Hun vil fortælle om projektet Tid til Læsning og Læseforeningens konkrete samarbejde med Aarhus Universitet og Region Midtjylland og berøre spørgsmål som:

  • Hvorfor og hvordan virker læsegrupper - hvilke mekanismer og processer sker i læsningen?
  • Hvordan arbejder vi med at implementere læsegrupper som mentalt sundhedsfremmende indsats?
  • Hvordan kan man måle og dokumentere effekter af guidet fælleslæsning?   

 

Hvor og hvornår?

Temamødet foregår:

Den 4. oktober 2017, kl. 16-18.30.

I FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

 

Hvordan kommer jeg med?

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Deltagelse koster 75 kr., som skal indbetales på reg.nr. 8401, kontonr. 1136862.

Hvis du er frivillig i eller medlem af Læseforeningen, er arrangementet gratis. Du kan læse mere om medlemskab og melde dig ind her.

Tilmeld dig temamødet ved at udfylde nedenstående formular.

Vi glæder os til at se dig!

 

Navn *
Navn
Jeg er:
 

 

 

 

Har du nogen spørgsmål, så skriv en e-mail til laeseforeningen@gmail.com eller ring på 23240876

Vil du være læseguide i Tid til Læsning?

Kunne du tænke dig at være læseguide i Læseforeningen? Lige nu søger vi fire nye frivillige til at lede åbne læsegrupper i Tid til Læsning. Læsegrupperne skal foregå på Holstebro og Viborg biblioteker.

 

Rollen som læseguide

Du vil som frivillig blive uddannet i guidet fælleslæsning på et tre dages kursus den 5.-8. oktober 2017 på Saxild Strand syd for Aarhus, hvorefter læsegruppen startes op. Som frivillig bliver du en del af Læseforeningens netværk, hvor du får mulighed for sparring og supervision.

For at blive læseguide er det afgørende, at du interesserer dig for litteratur og at du møder mennesker med respekt og i øjenhøjde. Vi stiller ingen specifikke krav om uddannelses- og jobbaggrund, men forventer at du i ansøgningen redegør for, hvordan dine erfaringer vil kunne bringes i spil i rollen som læseguide.

Vores læsegrupper foregår altid ud fra metoden guidet fælleslæsning, og det er denne metode, du lærer at anvende i praksis på tredages-kurset til læseguide. I læsegrupperne læser læseguiden altid en skønlitterær tekst højt, hvorefter man i gruppen taler om, hvilke refleksioner, følelser og erindringer, teksten vækker. Deltagerne skal ikke forberede sig eller have særlige forudsætninger for at kunne deltage.

Du kan læse mere om, hvad rollen som læseguide indebærer, her.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i at blive frivillig læseguide, skal du kunne deltage på kurset den 5.-8. oktober.

Der er ansøgningsfrist den 4. september 2017, og der afholdes samtaler i uge 37. Download ansøgningsskema her.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Som læseguide bliver du tilknyttet projektet Tid til Læsning, hvor der tilbydes læsegrupper til fremme af mental sundhed. Du kan læse mere om Tid til Læsning her.

For yderligere information er du også velkommen til at kontakte Læseforeningens formand Mette Steenberg på tlf. 23240876 eller e-mail laeseforeningen@gmail.com

Inger 2.jpg

Konference om kultur og sundhedsfremme

Torsdag den 21. september 2017 afholdes Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops om temaet. På konferencen vil Læseforeningens formand Mette Steenberg lede en workshop om guidet fælleslæsning.

 

Opmærksomhed på kultur og sundhed

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

I Danmark er der en stigende interesse for området – senest i form af Sundhedsstyrelsens treårige projekt ”Kultur på recept”. Her undersøges det, hvilken sundhedsfremmende effekt musik, litteratur, billedkunst og kunstneriske oplevelser i bred forstand har på langtidssygemeldte borgere med depression, stress, angst og visse somatiske lidelser.

Konferencen indledes med tre keynote speakers, der bl.a. berører, hvilken rolle kunst og kultur kan spille i løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer. Eftermiddagens program består af fire inspirationsoplæg fra praksis og forskning, hvor der fx stilles skarpt på det tværfaglige samarbejde inden for kultur og sundhedsfremme. Herefter afholdes der to runder med workshops, som eksemplificerer, hvordan kunst- og kulturoplevelser konkret kan se ud i et sundhedsfremmende perspektiv.

 

Ind i litteraturen 

På workshoppen ”Ind i litteraturen” vil Mette Steenberg som professionel læseguide føre deltagerne ind i litteraturens univers ved brug af metoden guidet fælleslæsning. Metoden indebærer, at læseguiden har udvalgt et stykke skønlitteratur og gennem højtlæsning og faciliteret refleksion skaber opmærksomhed og fordybelse i teksten samt interaktion mellem deltagernes tekstoplevelser.

Metoden guidet fælleslæsning er udviklet af den engelske, prisvindende organisation The Reader Organisation, og har gennem en række studier vist sig at styrke den enkeltes mentale sundhed.  

 

Praktisk info

Tid: Konferencen finder sted torsdag den 21. september 2017 kl. 9.00 – 17.30. Konferenceprogrammet slutter kl. 16.30, og der holdes en netværksreception kl. 16.30 – 17.30.

Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Læs mere og tilmeld dig her

Kultur og sundhedsfremme.jpg

Kulturmøde på Mors

Læseforeningens projekt Tid til Læsning er repræsenteret på Kulturmødet på Mors 2017, 24.-26. august. Region Midt vil, sammen med repræsentanter fra Herning og Viborgs biblioteker, formidle det unikke projekt Tid til Læsning, som samler kultur- og sundheds­sektorerne i flere midtjyske kommuner.

 

Guidet fælleslæsning

På kulturmødet afholder en læseguide en showcase om guidet fælleslæsning med efterfølgende refleksion blandt deltagerne om oplevelsen af at deltage i en læsegruppe. Herefter vil inderkredsen af læsegruppedeltagerne sammen med tilskuer­kredsen diskutere, hvad guidet fælles­læs­ning kan og i hvilke sammenhænge guidet fælleslæsning kan implementeres som tilbud til borgere.

Tid til Læsning tilbyder grupper med guidet fælleslæsning til fremme af mental sundhed i Herning, Holstebro, Viborg, Ikast-Brande og Horsens kommuner. De første læsegrupper begyndte i 2017.

Læs mere om projektet her.

 

Kulturmødet

Kulturmødet på Mors er en årligt tilbagevendende 48-timers begivenhed i Nykøbing Mors. Kulturmødet har etableret sig som et af de vigtigste steder, hvor rammerne for kunst og kultur i Danmark diskuteres.

Der gennemføres en række samtaler om kunst og kultur mellem visionære personer fra kulturlivet, politik og erhvervsliv. Samtidig afholdes en bred kulturfestival i byen, med hjælp fra foreninger og frivillige.

Læs mere om årets kulturmøde her.

Kulturmøde_Mors.png

3 forfattere om 3 københavnske bydele

Læseforeningen er inviteret til at facilitere guidet fælleslæsning til tre arrangementer, hvor Dansk Forfatterforening har fået tre forfattere til at skrive om tre bydele i København. Her kan man både deltage i fælleslæsningen og møde forfatterne til en snak om deres tekster.

Arrangementerne er en del af projektet København Læser IKKE, som bygger på aktivering af nærdemokratiet, lokal borgerinddragelse og læsebegejstring.

Man kan opleve:

Forfatteren Victor Boy Lindholm om Sydhavnen på Sydhavnens Bibliotek den 21. august, kl. 10-11.30

Forfatteren Trisse Gejl om Nørrebro på Nørrebro Bibliotek den 23. august, kl. 14-15.30

Læsning af forfatteren Kenneth Bøgh Andersens tekst om Valby på Valby Bibliotek, den 30. august, kl. 16.30-17. (Kenneth Bøgh Andersen er desværre blevet forhindret i selv at deltage).

 

Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne.

KBH Læser IKKE er blevet til i et samarbejde mellem Læseforeningen, Kbh Læser-festivalen, københavnske lokalbiblioteker, lokalaviser og Københavns Kommune. Læs evt. mere her

Stig Nygaard, CC BY 3.0

Stig Nygaard, CC BY 3.0

Læseforeningen nomineret til Årets Fællesskabspris!

Københavns Kommune uddeler Årets Fællesskabspris 2017 for at hylde dem, der gør en forskel for ældre og sundheden i København. Læseforeningen har i samarbejde med kommunen siden 2015 drevet læsegrupper for ældre i København for at modvirke ensomhed ved at danne stærke, læsende fællesskaber. Vi er meget glade for at være blevet nomineret for vores indsats!

STEM PÅ OS HER

Læseforeningen arrangerer hver uge læsegrupper for flere end 100 ældre københavnere på både plejecentre, aktivitetscentre og for ældre, der bor i ældrebolig. Læsegrupperne bliver faciliteret af uddannede frivillige læseguider, som udvælger god litteratur og skaber rammerne for meningsfulde samtaler. Det kræver ikke forberedelse eller særligt litteraturkendskab at deltage. Erfaringen er, at litterære fællesskaber bidrager til en højere livskvalitet og er med til at skabe meningsfulde sociale relationer. 

Københavns Kommune uddeler Årets Fællesskabspris for at anerkende og synliggøre de mange gode samarbejder, der er mellem kommunen og de foreninger, organisationer, lokale frivillige, klubber og organisationer, der gør en forskel på området.    

Prisen vil blive uddelt på Den Nationale Frivillighedsdag 29. september 2017.

Man kan læse mere om samarbejdsprojektet mellem Læseforeningen og Københavns Kommune her.