Ny rapport fra Tid til Læsning

Læseforeningens midtvejsrapport fra projektet Tid til Læsning er netop udkommet. Her beskrives nye samarbejdsflader mellem kultur- og sundhedssektoren som er skabt igennem projektet.

Rapporten har også afdækket de første læsegruppedeltageres oplevelser af tilbuddet. De fortalte, at de især har nydt at høre andres oplevelser af de læste tekster, at læsegruppen var et unikt, trygt rum, og at gruppen har tilført inspiration og mening til deres liv.

 

En tryg og meningsfuld aktivitet

Rapporten konkluderer bl.a., at læsegruppen udgør en meningsfuld aktivitet for deltagerne i en hverdag præget af manglende overskud. Deltagelsen i læsegruppen har for nogle vækket inspiration til at opsøge andre aktiviteter eller opsøge og lægge mærke til skønlitteratur i andre sammenhænge. For alle deltagere i undersøgelsen har det været en begivenhed, de så frem til i hverdagen.

Der opstod meget hurtigt en tryg stemning i det sociale rum, som læsegruppen udgjorde, og i dette trygge rum opstod en indskudt intimitet, idet man kunne dele store eller svære spørgsmål, uden det blev privat.

Der er mange forskellige kollektive oplevelser af de samme tekster, og her spiller deltagernes erfaringer og læseguidens facilitering den vigtigste rolle. Deltagelsen i det trygge rum og i den æstetiske oplevelse af teksten er elementer, som er med til at gøre læsegruppen til en meningsfuld aktivitet.

 

Projektet Tid til Læsning

Projektet Tid til Læsning startede i 2016 og er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler. Kernen i projektet er oprettelse og udbredelse af læsegrupper som en æstetisk intervention for psykisk sårbare borgere i Region Midtjylland. Projektet modsvarer et behov for at skabe nye løsninger både for den enkelte og for samfundet, da psykisk mistrivsel udgør en stor belastning for alle parter.

Mere konkret er projektet et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande og Viborg kommuners biblioteker og sundhedsforvaltninger. Sundhedsforvaltningen har ansvar for en sundhedsfaglig visitering af borgere, som hører under målgruppen ’psykisk sårbare’, og de nævnte kommuners biblioteker leverer rammerne for læsegrupperne og bibliotekarer som læseguider.

Læseforeningen står for kvalitetssikring af tilbuddet gennem uddannelse og supervision af læseguider. Interacting Minds Center v. Aarhus Universitet står for forskning i interventionens effekt. Endelig står Region Midtjylland for den strategiske satsning. Det er planen, at projektet skal opskaleres til de øvrige kommuner i regionen og forankres i et bæredygtig og frivilligbaseret program for læsegrupper drevet af Læseforeningen.

Den forskningsmæssige dimension monitorerer og dokumenterer indsatsen. Forskningssiden består af etnografiske interviews med læseguiderne og kvantitative spørgeskemaundersøgelser af deltagerne og en kontrolgruppe, som måler respondenternes udvikling på en række psykometriske parametre.

Efter en pilotlæsegruppe i efteråret 2016 begyndte det første hold læsegrupper i foråret 2017. Der skal være læsegrupper i efteråret 2017 og foråret 2018. I efteråret 2017 påbegyndes etableringen af de første åbne frivilligt drevne grupper.

Læs rapporten her