Foreningen

Læseforeningen er en almennyttig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag. Vi har et særligt fokus på at inddrage mennesker i udsatte livssituationer ved at etablere læsegrupper ind i en række forskellige kontekster, hvor det giver mening ift. at nå mennesker i social udsathed eller som kæmper med ensomhed, psykiske sårbarhed eller andre svære livsvilkår. Til det formål uddanner vi frivillige læseguider i metoden guidet fælleslæsning og opretter læsegrupper indenfor en række forskellige sektorer på tværs af landet i samarbejde med offentlige og private aktører.

Kernen i Læseforeningens arbejde er metoden Guidet fælleslæsning. Metoden er udviklet med inspiration fra The Reader, UK, og bragt til Danmark af litteraturforsker Mette Steenberg, der på baggrund af egen forskning i GFL og i samarbejde med sociologen Helene Forsberg og en hårdarbejde bestyrelse har taget initiativ til at opstarte og udvikle landsdækkende indsatser med GFL for udsatte målgrupper samt at oprette og drive et landsdækkende læseguideprogram med henblik på understøttelse og kvalitetssikring af indsatsen. Aktuelt har Læseforeningen ca. 150 frivillige tilknyttet som leverer godt 100 ugentlige læsegrupper, flest i Region Hovedstaden, Midtjylland og i Odense. Indsatsen er finansieret af regionale og kommunale samarbejdsaftaler, hvor Læseforeningen laver læsegrupper som en indsats på tværs af kultur, social og sundhed for specifikke sårbare og udsatte målgrupper. Vores arbejde er desuden støttet af en række fonde, aktuelt af Velux Fonden og Spar Nord Fonden.

Vores strategiske fokusområde omfatter overordnet videreudvikling af vores indsatser med læsegrupper som en social frivilligbåren indsats på tværs af landet for mennesker i alle sociale lag. Vi har særligt fokus på at udvikle modeller for indsatser med Guidet fælleslæsning, som kan inddrage mennesker i udsatte livssituationer, herunder ensomme ældre, socialt udsatte voksne og unge samt psykisk sårbare. Størstedelen af vores læsegrupper finder sted på aktivitetscentre, plejehjem, i psykiatrien, biblioteker, væresteder og NGO’er. Dette ønsker vi at udvide med læsegrupper i undervisningskontekster, sundhedsvæsenet og en række andre steder, hvor litteratur og fælleslæsning meningsfuldt kan finde sted. Udover udvikling af indsatsen, forsker vi i effekten af deltagelse i læsegrupper og arbejder med metodeudvikling af indsatser baseret på metoden GFL for specifikke målgrupper. Et led i dette er udvikling og implementering af en model for empowerment for psykisk sårbare unge indenfor rammen af det humanvidenskabelige forskningsprojekt; Fra deltager til læseguide, støttet af midler fra Velux fonden. Du kan se Læseforeningens organisationsdiagram her.

 
F.jpg

Læseforeningens arbejde går bl.a. ud på både i praksis og forskningsmæssigt at undersøge, hvilken effekt deltagelse i læsegrupper har på deltagernes mentale velvære.