Læseforeningens vedtægter pr. 28.05.2016:

 

§ 1. Foreningen

Foreningens navn er: Læseforeningen
Foreningens hjemsted er: Foreningen er landsdækkende og med postadresse i FO-Byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

At bringe mennesker sammen for at dele litterære oplevelser og skabe stærke, sociale fællesskaber. Vi vil arbejde for at alle, uanset uddannelsesmæssig, social eller etnisk baggrund, kan blive en del af det læsende fællesskab. Vi tror på at litteratur udgør en vigtig ressource i menneskers liv, og vi vil derfor fremme læsning som et middel til at styrke den enkeltes livskvalitet og evne til at indgå i fællesskabet.
For at fremme dette formål vil vi bringe litteraturen ud til alle mennesker og alle mennesker ind i læsningen gennem fælleslæsning. Det gælder også ensomme eller ældre mennesker, udsatte børn og unge, samt mennesker der lider af neurologiske eller psykologiske problemer såsom demens, depression, angst, stress og isolation.

Vi vil opnå dette blandt andet ved:

a) at etablere læsegrupper overalt i samfundet; i skoler, på biblioteker og arbejdspladser, lokalområder, herunder udsatte boligområder, på plejehjem, sygehuse og rehabiliteringscentre, samt i fængsler, lukkede afdelinger og beskyttede bosteder,

b) at uddanne læseguider der kan guide fælleslæsning og derigennem arbejde for en stadig udbredelse af læsegrupperne som socialt inkluderende praksis,

c) at afholde arrangementer og tage initiativer der sætter fokus på læsning af litteratur som en vigtig ressource for såvel den enkeltes livskvalitet som det kulturelle fællesskab,

d) at forske i effekten af læsningens praksis indenfor en række områder såsom folkesundhed, uddannelse og retspleje for herigennem

e) at bringe litteraturen ind på den sundheds- og uddannelsespolitiske agenda som et supplement til eksisterende interventions- og medieringsformer samt undervisningsmetoder, og endelig, mere alment,

f) at fremme livskvaliteten generelt på alle niveauer i samfundet gennem læsning.

§ 3. Organisation
Læseforeningens øverste organ er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemskab.

Generalforsamlingen vælger:

  • En bestyrelse på 7 medlemmer som vælges for en toårig periode blandt foreningens medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
  • 2 suppleanter for en etårig periode

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget nyhedsbrev, ved brev/mail eller annoncering i dagspressen. Stemmeberettiget er enhver der har indbetalt kontingent inden generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget senest 2 uger inden generalforsamlingen).

6. Valg af bestyrelse (Jf. § 3)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 6. Læseforeningens bestyrelse
Læseforeningens ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en ekstern kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslaggivende. Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen

For udeståender hæfter alene Læseforeningens formue.

Der føres referat til bestyrelsesmøderne.

§ 7. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 8. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. < /br>
Læseforeningens arbejde søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Læseforeningen er kalenderåret. Revisor påtegner årsregnskabet inden bestyrelsens fremlæggelse på generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Læseforeningen er stiftet den 25.04.2010
Vedtægerne er ændret og vedtaget på generalforsamling 28.05.2016.