Læseforeningens vedtægter pr. 22.04.2018:

 

§ 1. Foreningen

Foreningens navn er: Læseforeningen

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

Foreningen er landsdækkende

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

1.    At skabe stærke læsende fællesskaber i læsegrupper baseret på metoden Guidet fælleslæsning (GFL) for at styrke den enkeltes livskvalitet og skabe øgede muligheder for samfundsdeltagelse

2.    At uddanne læseguider i metoden Guidet fælleslæsning

3.    At understøtte forskning og udvikling indenfor læsning ud fra metoden Guidet fælleslæsning

4.    At understøtte kvaliteten med læsegrupper og Læseforeningens indsats

 

§ 3. Organisation

Læseforeningens øverste organ er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemskab

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for en toårig periode blandt foreningens medlemmer samt 2 suppleanter

1.    4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år

2.    Suppleanter vælges for en etårig periode

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget nyhedsbrev, ved brev/mail eller annoncering i dagspressen

Stemmeberettiget er enhver, der har indbetalt kontingent inden 3 måneder før generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forgange år til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1. juni til – 31. maj det efterfølgende år

5. Indkomne forslag, der skal ære bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker som ved en ordinær generalforsamling, og der vedlægges dagsorden

 

§ 6. Læseforeningens bestyrelse

Læseforeningens ledelse forestås af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en ekstern kasserer

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende

Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen

For udeståender hæfter alene Læseforeningens formue

Der føres referat til bestyrelsesmøderne

 

§ 7 Forretningsudvalg og andre udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på op til 3 medlemmer. Forretningsudvalget vælger selv formand

Forretningsudvalget forestår løbende praktiske opgaver i mellem daglig ledelse og bestyrelse

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at løse konkrete enkeltstående opgaver

 

§ 8. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 

§ 9. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen og er gælden for perioden 1. juni – 31. maj det efterfølgende år

Læseforeningens arbejde søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer

Læseforeningen afholder kursuser med henblik på at uddanne læseguides til foreningens formål

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer

 

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret for Læseforeningen er kalenderåret

Regnskabet aflægges efter almindelige regnskabspraksis for danske foreninger

 

§ 12. Revision

Foreningens regnskab revideres af godkendt revisor

 

§ 13. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål

 

Læseforeningen er stiftet den 25. april 2010

 

Vedtægterne er ændret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 22. april 2018