Mød vores bestyrelse

mette.png

Mette Steenberg (formand)

Ph.d. i Semiotik & litteraturvidenskab

Mette Steenberg er leder den daglige drift af Læseforeningen, samt formand i bestyrelsen. Mette har en forskningsbaggrund i litteratur og semiotik fra Aarhus Universitet og er aktivt involveret i Læseforeningens forskningsprojekter, ligesom hun har hovedansvaret for al undervisning.

De sidste 5 år har hun undervist i metoden guidet fælleslæsning og interesserer sig særligt for hvordan man som læseguide skaber interaktion mellem tekst og læser med henblik på at facilitere et personligt refleksivt læseengagement. Hun har en forskningsmæssig baggrund i kognitiv (fiktions)psykologi og fænomenologisk litterær metode og har gennem de sidste 3 år fordybet sig i ”elicitation technique” som en måde at udforske og kortlægge kognitive og affektive processer i læsningen.

 
Inge sort-hvid.JPG

Inge Svejdal (næstformand)

Uddannet sygeplejerske med psykiatrisk overbygning, har diplom i ledelse og er certificeret stresscoach

Plejehjemsleder i Assens Kommune og gennem dette arbejde hørte hun første gang om guidet fælleslæsning.

I 2014 blev Inge uddannet læseguide, og har siden været tovholder for 12 læseguider, der læser på 9 plejehjem i Assens Kommune. Disse læsegrupper fungerer med stor succes.

 
Søren Andersen.jpg

Søren Andersen (kasserer)

Statsautoriseret revisor

Søren blev uddannet som statsautoriseret revisor i 1983 og har siden 1985 været medejer af forskellige revisionsforretninger. I revionstiden har Søren beskæftiget sig med mindre og mellemstore virksomheders forhold generelt inden for regnskabsudarbejdelse og revision samt rådgivning om organisationsforhold, tilrettelæggelse af forretningsgange, finansiering og optimering af drift.

Søren indtrådte i Læseforeningens bestyrelse i 2017 bl.a. med henblik på at opbygge hensigtsmæssige forretningsgange der tilgodeser den vækst Læseforeningen oplever, og for at deltage i fundraising af midler til Læseforeningens projekter.

 
anna liv.jpg

Anna Liv Bolther

Cand.mag i Kunsthistorie og Japansk

Kulturformidler og kurator med særligt fokus på samspillet mellem æstetik og sindet: kultur og sundhed. Toneangivende for Anna Livs arbejdsliv er en oprigtig interesse for mennesker og en evig tro på at kunst kan gøre en positiv forskel i verden. Hun blev i december 2015 færdig med en cand. mag i Kunsthistorie med sidefag i Japansk Sprog og Kultur. Derefter arbejdede hun i 2,5 år på det kunst- og psykiatrihistoriske Museum Ovartaci som projektleder for to store udstillinger. Løbende har Anna Liv været tilknyttet andre små og store kulturprojekter, undervist på højskole og aftenskole, og udgivet forskellige artikler. Hun har siddet i bestyrelsen for Læseforeningen siden 2016 og er aktiv læseguide for psykisk sårbare.

 
Helene Forsberg.jpg

Helene Forsberg

Sociolog fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet med en bachelor i Filosofi og Videnskabsteori fra Københavns Universitet

Gennem en årrække har Helene beskæftiget sig med socialt udsatte - politisk, praktisk og akademisk og har haft læsegrupper for mennesker i stofmisbrugsbehandling samt psykisk sårbare, der har modtaget behandling indenfor psykiatrien. Helene har tidligere arbejdet som socialpolitisk konsulent ved Rådet for Socialt Udsatte og har udarbejdet en række større kvalitative undersøgelser indenfor området for socialt udsatte. Derudover har Helene erfaring med praktisk socialt arbejde for mennesker i social udsathed samt rådgivningserfaring fra Livslinien. Helene blev uddannet læseguide i 2013.

 
nicolai ladegaard.jpg

Nicolai Ladegaard

Psykolog, ph.d. 

Nicolai har særlig interesse for udviklingen af Læseforeningens forskningsdimension samt foreningens frivilligprogram. Han er ansat i Regionspsykiatrien som forsker og klinisk psykolog og har i denne sammenhæng implementeret flere læsegrupper på Psykiatrisk Hospital, Risskov. Han er tilknyttet Læseforeningens projekt "Tid til Læsning" som forsker. Projektet "Tid til Læsning" søger bl.a. at afdække om og hvordan guidet fælleslæsning kan styrke menneskers mentale sundhed.

Nicolai interesserer sig særligt for krydsfeltet mellem kultur og sundhed, herunder hvordan en guidet anvendelse af skønlitteratur i grupper kan bedre den enkeltes livskvalitet. 

Nicolai blev uddannet læseguide i 2017.

 
Thorbjørn profilfoto.jpg

Thorbjørn Zeuthen Tirsted

Uddannet journalist fra SDU med en BA i litteraturvidenskab

Thorbjørn arbejder til daglig på Hillerød Bibliotek som litteraturformidler, hvor han bl.a. bruger Guidet Fælleslæsning til at danne fællesskaber for mennesker med særlige behov, fx hjemløse og ensomme. Litteraturens sociale potentiale danner en rød tråd igennem Thorbjørns arbejde; om det drejer sig om skrivegrupper for voksne, litteraturfestivaler eller samtalesaloner forsøger han at sætte litteraturen i spil ved at bruge den til at danne og dyrke fortællinger mellem folk. En anden rød tråd er Thorbjørns arbejde med biblioteks- og strategiudvikling, hvor hans primære fokus er at skabe bæredygtige, organiske netværk. Han blev uddannet læseguide i 2014.

Læseforeningens vedtægter pr. 22.04.2018:

 

§ 1. Foreningen

Foreningens navn er: Læseforeningen

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

Foreningen er landsdækkende

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

1.    At skabe stærke læsende fællesskaber i læsegrupper baseret på metoden Guidet fælleslæsning (GFL) for at styrke den enkeltes livskvalitet og skabe øgede muligheder for samfundsdeltagelse

2.    At uddanne læseguider i metoden Guidet fælleslæsning

3.    At understøtte forskning og udvikling indenfor læsning ud fra metoden Guidet fælleslæsning

4.    At understøtte kvaliteten med læsegrupper og Læseforeningens indsats

 

§ 3. Organisation

Læseforeningens øverste organ er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemskab

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for en toårig periode blandt foreningens medlemmer samt 2 suppleanter

1.    4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år

2.    Suppleanter vælges for en etårig periode

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget nyhedsbrev, ved brev/mail eller annoncering i dagspressen

Stemmeberettiget er enhver, der har indbetalt kontingent inden 3 måneder før generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forgange år til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1. juni til – 31. maj det efterfølgende år

5. Indkomne forslag, der skal ære bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker som ved en ordinær generalforsamling, og der vedlægges dagsorden

 

§ 6. Læseforeningens bestyrelse

Læseforeningens ledelse forestås af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en ekstern kasserer

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende

Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen

For udeståender hæfter alene Læseforeningens formue

Der føres referat til bestyrelsesmøderne

 

§ 7 Forretningsudvalg og andre udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på op til 3 medlemmer. Forretningsudvalget vælger selv formand

Forretningsudvalget forestår løbende praktiske opgaver i mellem daglig ledelse og bestyrelse

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at løse konkrete enkeltstående opgaver

 

§ 8. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 

§ 9. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen og er gælden for perioden 1. juni – 31. maj det efterfølgende år

Læseforeningens arbejde søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer

Læseforeningen afholder kursuser med henblik på at uddanne læseguides til foreningens formål

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer

 

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret for Læseforeningen er kalenderåret

Regnskabet aflægges efter almindelige regnskabspraksis for danske foreninger

 

§ 12. Revision

Foreningens regnskab revideres af godkendt revisor

 

§ 13. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål

 

Læseforeningen er stiftet den 25. april 2010

 

Vedtægterne er ændret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 22. april 2018